สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 0 0 0 นางสาวพิชญ์สิริ ตั๊งวิบูลย์ชัย
ป.1/2 0 0 0 นางยุพกานต์ ท้าววงษ์
ป.2/1 0 0 0 นางสาวปิยะวรรณ คำอ้าย
ป.2/2 0 0 0 นางณพิชญา ทาแกง
ป.3/1 0 0 0 นายปิติ กมลาสน์บูชา
ป.3/2 0 0 0 นายสุรเชษฐ์ ปารีพันธ์
ป.4/1 0 0 0 นางสาวนพรัตน์นารี ชะเต
ป.5/1 0 0 0 นายนฐากร จำรัส
ป.6/1 0 0 0 นางสาวศิรภัสสร วงค์ชัย นางสาวอัมพร รำวงค์
ม.1/1 0 0 0 นางจันทร์เพ็ญ ลือชา
ม.1/2 0 0 0 นางถนอมศรี ธรรมานุวงศ์ นางเพ็ญนภา วงศ์เวียน
ม.2/1 0 0 0 นางสุดารัตน์ สมควร
ม.2/2 0 0 0 นายสุริยา ใจแปง
ม.3/1 0 0 0 นางสาวณัฐนิช ไชยลังการ นางสาวศศิณา หมื่นลาง
อ.2/1 0 0 0 นางสาวนรินทิพย์ แสงงาม
อ.2/2 0 0 0 นางสาวขนิษฐา รักษาบุญ
อ.3/1 0 0 0 นางสาวประทุมทิพย์ ลือชา
อ.3/2 0 0 0 นางดาริกา สิทธิโน
รวม 0 0 0