สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 22 19 41 2
ป.2 23 22 45 2
ป.3 25 25 50 2
ป.4 12 20 32 1
ป.5 13 18 31 1
ป.6 15 14 29 1
ม.1 22 23 45 2
ม.2 29 21 50 2
ม.3 12 19 31 1
อ.2 12 27 39 2
อ.3 18 12 30 2
รวม 203 220 423 18

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 12 9 21 นางสาวพิชญ์สิริ ตั๊งวิบูลย์ชัย
ป.1/2 10 10 20 นางยุพกานต์ ท้าววงษ์
ป.2/1 10 12 22 นางสาวปิยะวรรณ คำอ้าย
ป.2/2 13 10 23 นางณพิชญา ทาแกง
ป.3/1 13 12 25 นายปิติ กมลาสน์บูชา
ป.3/2 12 13 25 นายสุรเชษฐ์ ปารีพันธ์
ป.4/1 12 20 32 นางสาวนพรัตน์นารี ชะเต
ป.5/1 13 18 31 นายนฐากร จำรัส
ป.6/1 15 14 29 นางสาวศิรภัสสร วงค์ชัย นางสาวอัมพร รำวงค์
ม.1/1 11 11 22 นางจันทร์เพ็ญ ลือชา
ม.1/2 11 12 23 นางถนอมศรี ธรรมานุวงศ์ นางเพ็ญนภา วงค์เวียน
ม.2/1 14 10 24 นางสุดารัตน์ สมควร
ม.2/2 15 11 26 นายสุริยา ใจแปง
ม.3/1 12 19 31 นางสาวณัฐนิช ไชยลังการ นางสาวศศิณา หมื่นลาง
อ.2/1 7 13 20 นางสาวขนิษฐา รักษาบุญ นางสาวขนิษฐา รักษาบุญ
อ.2/2 5 14 19 นางสาวขนิษฐา รักษาบุญ
อ.3/1 9 6 15 นางสาวประทุมทิพย์ ลือชา
อ.3/2 9 6 15 นางดาริกา สิทธิโน
รวม 203 220 423