1

ผลงานบุคลากร

ห้องเรียนน่าอยู่

01/06/2021 - 31/03/2022 นางบุญญาดา คำบุญ

ลูกเสือจราจร

30/10/2021 - 11/04/2022 นายนฐากร จำรัส

อบรมโปรแกรม School master

30/10/2021 - 30/10/2021 นางสาวณัฐนิช ไชยลังการ

อบรมการใช้โปรแกรมSchool master

30/10/2021 - 30/10/2021 นางสาวปิยะวรรณ คำอ้าย

อบรม Schoolmaster

30/10/2021 - 30/10/2021 นางจันทร์เพ็ญ ลือชา

อบรมพัฒนาบุคลากรโครงการ Scool Master

30/10/2021 - 30/10/2021 นางสาวพิชญ์สิริ ตั๊งวิบูลย์ชัย

อมรมพัฒนาบุลากรเรื่อง school master

30/10/2021 - 30/10/2021 นางณพิชญา ทาแกง

อบรมการพัฒนาเกณฑ์วิทยฐานะ ว.PA

29/10/2021 - 29/10/2021 นางสาวประทุมทิพย์ ลือชา

ลูกเสือต้านยาเสพติด

10/08/2021 - 24/10/2021 นายนฐากร จำรัส

อบรมโปรแกรม RPG15 School Master

- นางสาวศิรภัสสร วงค์ชัย

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

30/10/2021 - 30/10/2021 นางสาวอัมพร รำวงค์

รายงานการอบรมโดยใช้โปรแกรม School Master

- นางสาวนพรัตน์นารี ชะเต

โครงการศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา

25/10/2021 - 26/10/2021 นางสาวประทุมทิพย์ ลือชา

อบรมโปรแกรม school Master

01/11/2021 - 01/11/2021 นางดาริกา สิทธิโน

กิจกรรมBig clening day

28/10/2021 - 28/10/2021 นางสาวประทุมทิพย์ ลือชา

อบรม PA (Performance Agreement)

29/10/2021 - 29/10/2021 นางณพิชญา ทาแกง

อบรมการทำสื่อการสอน

16/10/2021 - 24/10/2021 นางณพิชญา ทาแกง