นางสาวโชติกา จันธิมา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวณัฐนิช ไชยลังการ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายนฐากร จำรัส

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอัมพร รำวงค์

ตำแหน่ง : ครู

นางยุพกานต์ ท้าววงษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสุริยา ใจแปง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวนพรัตน์นารี ชะเต

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางจันทร์เพ็ญ ลือชา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสุรเชษฐ์ ปารีพันธ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวปิยะวรรณ คำอ้าย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางณพิชญา ทาแกง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวประทุมทิพย์ ลือชา

ตำแหน่ง : ครู

นางสุดารัตน์ สมควร

ตำแหน่ง : ครู

นางถนอมศรี ธรรมานุวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวรัตนาวรรณ พิชยาปรีชาพล

ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.2/1

นางสาวมาลิณี ศรีทับทิม

ตำแหน่ง : ครู

นายเทวกฤต จับใจนาย

ตำแหน่ง : ครู

นายอธิน ตะติ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาววนิดา แก้วศรี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวลินดา บกบ่อง

ตำแหน่ง : ครู

นางดาริกา สิทธิโน

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวสายนรี แซ่ว่าง

ตำแหน่ง : ครู