สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 24 14 38 2
ป.2 21 19 40 2
ป.3 25 21 46 2
ป.4 22 23 45 2
ป.5 15 19 34 1
ป.6 13 17 30 1
ม.1 21 8 29 1
ม.2 18 18 36 2
ม.3 32 23 55 2
อ.2 24 22 46 2
อ.3 15 26 41 2
รวม 230 210 440 19

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 11 8 19 นายจักรินทร์ ลือชา
ป.1/2 13 6 19 นางยุพกานต์ ท้าววงษ์
ป.2/1 10 10 20 นางสาวรัตนาวรรณ พิชยาปรีชาพล
ป.2/2 11 9 20 นางสาวมาลิณี ศรีทับทิม
ป.3/1 11 12 23 นางสาวปิยะวรรณ คำอ้าย
ป.3/2 14 9 23 นางณพิชญา ทาแกง
ป.4/1 11 11 22 นางสาวอัมพร รำวงค์
ป.4/2 11 12 23 นายสุรเชษฐ์ ปารีพันธ์ นางสาวอรจิรา ชัยวงศ์
ป.5/1 15 19 34 นางสาวนพรัตน์นารี ชะเต นางสาววนิดา แก้วศรี
ป.6/1 13 17 30 นางถนอมศรี ธรรมานุวงศ์ นายนฐากร จำรัส
ม.1/1 21 8 29 นางสาวณัฐนิช ไชยลังการ นายปิติ กมลาสน์บูชา
ม.2/1 10 7 17 นางจันทร์เพ็ญ ลือชา
ม.2/2 8 11 19 นายอธิน ตะติ
ม.3/1 16 10 26 นางสุดารัตน์ สมควร
ม.3/2 16 13 29 นายสุริยา ใจแปง
อ.2/1 13 10 23 นายเทวกฤต จับใจนาย
อ.2/2 11 12 23 นางสาวสายนรี แซ่ว่าง
อ.3/1 8 13 21 นางสาวประทุมทิพย์ ลือชา
อ.3/2 7 13 20 นางดาริกา สิทธิโน
รวม 230 210 440