โครงการ/กิจกรรม เสวนารับฟังข้อคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาการสมองส่วนหนา EF จากท่าน ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

เสวนารับฟังข้อคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาการสมองส่วนหนา EF จากท่าน ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:48:04
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
เสวนารับฟังข้อคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาการสมองส่วนหนา EF จากท่าน ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
หน่วยงาน :
โรงเรียนปอวิทยา
สถานที่ :
ห้องประชุมบ้านไทลือ
ระหว่างวันที่ :
11/11/2021 - 11/11/2021
รายละเอียด :

ไดรับคำแนะนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริม EF ดังนี้

1.ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กเกิดทักษะ EF  ครูต้องคอยเป็นผู้กระตุ้น ส่งเสริมโดยใช้คำถามปลายเปิด

2.ในการทำกิจกรรมมุ่งเน้นให้เด็กใช้วิธีกำกับตนเอง คิดเอง ทำเอง แก้ปัญหาเป็น

3.ส่งเสริมการบูรณาการผ่านการเล่น การทำงานงาน กิจวัตรประจำวัน เป็นต้น

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวประทุมทิพย์ ลือชา

รูปภาพกิจกรรม