Latest News

วันที่ 25 มีนาคม 2565 โรงเรียนปอวิทยา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มาสมัครเรียนใหม่

วันที่ 25 มีนาคม 2565 โรงเรียนปอวิทยา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มาสมัครเรียนใหม่

Read more
Latest News

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โรงเรียนปอวิทยา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โรงเรียนปอวิทยา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Read more
Latest News

ได้ทำโครงงานประกวดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนปอวิทยา ได้ทำโครงงานประกวดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยนักเรียนได้ทำโครงงานเรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากขวดพลาสติกที่ไม่ใ

Read more
Latest News

อบรมเรียนรู้ระบบ School Master

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนปอวิทยา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้ไปอบรมเรียนรู้ระบบ School Master โดยได้รับการอนุเคราะห์สถานที่และบุคลากรในโรงเรียน จากนายเกรียงไกร โนชัย ผู้ช่วยผู้อ

Read more
Latest News

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนโครงการเกษตรในโรงเรียนปอวิทยา การเลี้ยงไก่ไข่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนโครงการเกษตรในโรงเรียนปอวิทยา การเลี้ยงไก่ไข่

Read more
Latest News

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 3 ในการปฏิบัติงานของครูอัมพร รำวงค์ ครูผู้ช่วยของโรงเรียนปอวิทยา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 3 ในการปฏิบัติงานของครูอัมพร รำวงค์ ครูผู้ช่วยของโรงเรียนปอวิทยา

Read more
Latest News

โรงเรียนปอวิทยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนปอวิทยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2565

Read more
Latest News

กิจกรรมฝึกสอนและฝึกซ้อมคลีนิกกีฬา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนากีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ได้ทำกิจกรรมฝึกสอนและฝึกซ้อมคลีนิกกีฬา ส่งเสริมพัฒนาทางด้านกีฬาฟุตบอล กรีฑา ตระกร้อและยิงธนู โดยจะมาฝึกสอนเดือนละครั้ง

Read more
Latest News

บริษัท คัพฟ่าคอฟฟี่ แม๊คเกอร์ จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์กีฬา

วันที่ 31 มกราคม 2565 ได้มีบริษัท คัพฟ่าคอฟฟี่ แม๊คเกอร์ จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกแฮนด์บอล ตาข่ายฟุตบอล 11 คน ตาข่ายแฮนด์บอล อุปกรณ์เพื่อการฝึกซ้อมฟุตบอล และอุปกร

Read more
Latest News

โรงเรียนปอวิทยา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU (Memorandum of Understanding) โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนปอวิทยา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU (Memorandum of Understanding) โรงเรียนคุณภาพ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

Read more