พันธกิจ

Tabs

พันธกิจ

 

          ๑.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ ๕ – ๖  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

          ๒.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

          ๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

          ๔.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

          ๕.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

          ๖.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

          ๗.  ส่งเสริมการออมทรัพย์และอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๘.  วัดและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างการบริหารเป็น ๕ กลุ่ม  ในรูปแบบกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม  โดยมีหัวหน้า กลุ่มงานเป็นคณะกรรมการบริหาร  ดังนี้

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารบุคคล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน