ผลงานโรงเรียน

Tabs

ผลงานโรงเรียน

          - ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนคุณภาพชุมชน” ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔

                    - ได้รับการคัดเลือกเป็น”โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ”ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    - ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”

                    - ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต ๔

                    - ได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาพอเพียงและผ่านการรับรองสถานศึกษาพอเพียง  โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                    - เป็นโรงเรียนที่ตั้งศูนย์การเรียนธรรมศึกษาประจำตำบลปอ

                    - ได้เข้าร่วมโครงการ  โรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ  โดยการสนับสนุนของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

                    - ได้เข้าร่วมโครงการสุขภาวะโภชนาการอาหารปลอดภัย (เด็กดอยกินดี) ซึ่งดำเนินการร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) ในด้านการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีมีภาวะโภชนาการได้มาตรฐาน

    • ได้ผ่านการประเมินรอบ3 “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2563-2567
    • เข้าร่วมโครงการและเป็นแกนนำในกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมอง(Executive Function:RF) ของระดับปฐมวัย เครือข่ายของอำเภอเวียงแก่น ปีการศึกษา 2563-2564
    •  โรงเรียนปอวิทยาได้รับรางวัลการประกวดวีดีโอการคัดแยกขยะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2564
    • โรงเรียนปอวิทยา ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายและดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ปีการศึกษา 2564
    • โรงเรียนปอวิทยา มีผลการประเมินการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพด้านการบริหาร ระดับดีมาก ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ปี 2564