ผลงานครู

Tabs

ผลงานครู

  • นายนฐากร จำรัส และนายสุริยา ใจแปง ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
  • นายนฐากร  จำรัส และนายวีระพล ยั่วยวน ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2561
  • นายนฐากร จำรัส และนางบุญญาดา คำบุญ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันเว็บไซต์ Text Editter ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2561
  • นายนฐากร  จำรัส และนางถนอมศรี ธรรมานุวงศ์ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
  • นายรัชฐวิทย์  สารเทพ ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2562
  • นางสาว พิชญ์สิริ    ตั้งวิบูลย์ชัย และนาง เพ็ญนภา  วงศ์เวียน  ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2562
  • นายนฐากร  จำรัส และนางถนอมศรี ธรรมานุวงศ์ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันละครตลก ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2562
  • นายนฐากร  จำรัส ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันวาดภาพระบายสี เด็กบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2562
  • นางสาวประทุมทิพย์ ลือชา ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  • ครูนฐากร  จำรัส ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ ระดับภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2564  เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ
  • นายสุรเชษฐ์ ปารีพันธ์ , นายนฐากร จำรัส , นางดาริกา สิทธิโน ได้รับรางวัลคนดีคนเก่ง สพป.ชร.4 และนางสาวโชติกา จันธิมา ได้รับรางวัลคนดีคนเก่ง สพป.ชร.4 ของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2564
  • นางสาวนพรัตน์นารี ชะเต , นายสุริยา ใจแปง , นายสุรเชษฐ์ ปารีพันธ์ได้รับรางวัลครูดีศรีเวียงแก่น ปีการศึกษา 2564
  • คณะครูโรงเรียนปอวิทยาทุกท่านได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2564