ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

Tabs

โรงเรียนปอวิทยามีการบริหารงานทั่วไปโดย จัดระบบการบริหารองค์กรให้การบริหารงานอื่น ๆ งานปรับปรุงอาคารสถานที่  บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก