ฝ่ายงานกิจการนักเรียน

Tabs

การบริหารกิจการนักเรียน ได้ส่งเสริมในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน การแต่งกายตามกฎระเบียบโรงเรียน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะการเป็นผู้นำ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ฝึกให้นักเรียนได้มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือโรงเรียน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข