วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

Tabs

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

          โรงเรียนปอวิทยา  มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาการเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      รักการออม  รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ