ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

Tabs

ข้อมูลโรงเรียนปอวิทยา

โรงเรียนปอวิทยา  ตั้งอยู่ที่  บ้านปอกลาง  หมู่ที่ 5  ตำบลปอ    อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  มีพื้นที่  21  ไร่  2 งาน  99 ตารางวา  ปัจจุบันโรงเรียนมีเขตบริการ 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าข้าม, บ้านห้วยแล้ง, บ้านวังผา, บ้านโล๊ะ, บ้านดอน, ปอกลาง ระดับประถม 2 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านปอกลาง, บ้านดอน

          ปัจจุบันมีนักเรียน แยกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 425 คน ระดับอนุบาล จำนวน 71 คน ระดับประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 224 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 130 คน จำนวนครู ทั้งหมด 25 คน ลูกจ้างตำแหน่งนักการภารโรง 1 คน ปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียนคือ  นายบรรทม  รวมจิตร   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปอวิทยา และ นางสาวโชติกา จันธิมา เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนปอวิทยา

          นักเรียนมีความหลากหลายทางด้านเชื่อชาติ ประกอบด้วย

          1. ชนเผ่าไทลื้อ

          2. ชนเผ่าม้ง

          3. ชนเผ่าขมุ

          4. เด็กชาวลาวอพยพ